همکاران دفتر ریاست

تعداد بازدید:۳۵۱۷
آقای مهدی نوری                         مسئول دفتر رئیس دانشگاه                   33135760
آقای هانی فراهانی                      مسئول دفتر رئیس دانشگاه                   33135760
آخانم مریم نوروزی                       کارشناس پیگیری رئیس دانشگاه             33135857
آقای مجید ویسمه                          کارشناس امور اداری                          33124953
 

       

 

 

 

                                     

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۳